Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vesiensuojelua Hämeessä

Valoisan ajan pidentyessä päivä päivältä Ojat Kuntoon -hankkeen raportti alkaa olla lähellä valmistumistaan. Kokosin syksyllä 2017 toteutetusta vesiensuojelurakenteita koskevasta kyselystä saadun tiedon raportin muotoon ja täydensin saatuja tietoja puhelinhaastatteluilla. On ollut mukava huomata, kuinka omistautuneita vesiensuojelun asiantuntijat ovat olleet antamassa arvokasta tietoa hankkeen käyttöön. Asiantuntijatiedon avoimuus ja tiedon levittäminen edistää vesiensuojelutyötä.
Raportissa käsiteltiin sellaisia vesiensuojelurakenteita, jotka pystyttiin kyselyn vastauksista nimeämään. Kyselyyn vastanneiden ja kunnostettujen kohteiden joukossa oli eniten putkipatoja ja toiseksi eniten laskeutusaltaita. Lisäksi oli kosteikko, pintavalutuskenttä, pohjapato tai muu patorakenne ja ojakatkot. Joissakin kohteissa tehtiin tai huollettiin useita ratkaisuja samalla kerralla. Kohteet sijaitsivat eteläsuomessa, enimmäkseen Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Sähköpostilla lähetetyn kyselylomakkeen lisäksi tietoja täydennettiin puhelimitse tehtyjen haastattelujen perusteella. Puheluissa saatiin täydentävää lisätietoa kohteista ja niiden olosuhteista, sekä kunnostuksen syistä.
Raportin lisäksi laaditaan käytännönläheiset ohjekortit ja ohjeistus vesiensuojelun rakenteiden kunnossapitoon liittyen. Kunnossapito asiat ja ohjeistuksen laatiminen on otettu hyvin vastaan, ja moni asiantuntija on sanonut sille olevan käyttöä maanomistajien keskuudessa. Ohjeistuksen sisältöä on täydennetty asiantuntijoiden avulla, jotka tekevät tärkeää työtä vesiensuojeluun liittyvien rakenteiden parissa.

Kuva Kati Kontinen Tapio 2017
Laadittavissa ohjeistuksessa ja ohjekorteissa käsitellään raporttia tehdessä esille nousseita yleisiä ongelmia ja vesiensuojelurakenteita. Ohjekortit on laadittu yleisimpiä rakenteita ja niitä koskevia ongelmia mukaillen. Niiden tarkoitus on toimia tiiviinä ohjenuorana vesiensuojelurakenteita kunnostettaessa. Parhaillaan ne voivat antaa maanomistajalle tai ojitusyhteisölle suuntaviivoja mahdollisten ongelmien varalta, ja niiden ratkaisemiseksi.
Ohjeistuksessa tullaan käsittelemään myös muita yleisiä vesiensuojelurakenteita, eikä pelkästään raportissa käsiteltyjä rakenteita. Ohjeistuksen on tarkoitus antaa hyvä kokonaiskuva vesiensuojelurakenteista ja niihin liittyvästä perustiedosta, sekä kannustaa maanomistajia vesiensuojeluun.
Taina Raudaskoski
Opiskelija- Hämeen Ammattikorkeakoulu
Ympäristösuunnittelija- Kestävä kehitys

Kaikki