Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Ilmastoturvallisuuden parantaminen maaseudulla tulevaisuuden arkea

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa käytetään usein termejä hillintä, sopeutuminen ja varautuminen. Ilmastonmuutoksen hillinnällä tarkoitetaan toimia, joilla yritetään hillitä kasvihuonekaasujen pääsemistä ilmakehään ja näin ollen ilmaston lämpenemistä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan varautumista hitaasti kehittyviin sään muutoksiin: lämpenemiseen ja sateiden lisääntymiseen. Sopeutumista voivat olla esimerkiksi muutokset kasvinviljelymenetelmissä tai rakennustavoissa kovan tuulen kestämiseksi. Ilmastonmuutokseen varautumisella viitataan äkillisiin sään ääri-ilmiöiden tuomiin uhkiin, kuten myrskyihin ja rankkasateisiin. Varautumistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi varautuminen puulämmitykseen myrskyn aiheuttaman sähkökatkoksen aikana tai vanhojen puiden poistaminen piha-alueelta, jotteivat ne kaadu kiinteistöjen päälle myrskyssä.

Kuva uhkaavasta myrskytaivaasta.
Myrskyt voivat aiheuttaa erilaisia turvallisuusriskejä, kuten puiden kaatumista teille tai sähkökatkoja.

Ilmastoturvallisuudella tarkoitetaan uhkia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti. Suoria uhkia ovat esimerkiksi rankkasateet, myrskyt, kuivuus- ja hellejaksot. Välillisiä uhkia voivat olla esimerkiksi logistiikkaketjujen katkeaminen, poliittiset uhat ja ilmastopakolaisuus.

Uusi hanke kartoittaa riskejä ja tekee toimenpide-ehdotuksia

Päijät- ja Kanta-Hämeessä on alkanut uusi ilmastoturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvä hanke, Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla. Hankkeen alussa kartoitetaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä Hämeen maaseutualueilla. Kartoituksen perusteella valitaan 4-6 erilaista pilottikohdetta Hämeen maaseudulta (2-3 kpl kummassakin maakunnassa), joissa paikallisia ilmastoriskejä tarkastellaan ja niille tehdään toimenpide-ehdotuksia ilmastoturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi ilmastoriskeistä ja niihin varautumismahdollisuuksista viestitään eri keinoin maaseudun asukkaille ja toimijoille.

Hämeen Ilmastoturva -hanke keskittyy ilmastonmuutoksen tuomiin suoriin uhkiin ja niihin varautumiseen Hämeen maaseudulla. Hankkeen alussa toteutettavassa ilmastoriskikartoituksessa tarkastellaan rankkasateiden, tulvien, myrskyjen, helteen, kuivuuden ja roudan vähenemisestä aiheutuvia riskejä vesihuollolle, energiajärjestelmille, asuinrakennuksille, ruokaturvalle ja terveydelle. Hankkeessa keskitytään maaseudulla asumiseen ja metsätalouteen. Ilmastomuutoksen tuomia riskejä maataloudelle hankkeessa ei käsitellä.

Hämeen maakuntien metsille ilmastonmuutoksen mukana tulevat riskit ovat erityisesti routajaksojen väheneminen ja kuivuuden/hellejaksojen aiheuttamien stressijaksojen pidentyminen sekä niitä seuraavat seurannaistuhot (kaarnakuoriaiset ja juurikääpä). Syys- ja talvimyrskyjen lisääntyminen aiheuttaa Hämeen kaltaisille kuusivaltaisille maakunnille lisääntyviä myrskytuhoja järeissä varttuneissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä. Routajaksojen väheneminen heikentää ympärivuotisen puunkorjuun edellytyksiä ja luo haasteita puutavaran kuljetuksille niin lähi- kuin kaukokuljetuksen osalta.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään työpajoja, infotilaisuuksia ja opintoretkiä, joissa Hämeen maaseudun ilmastoturvallisuutta kehitetään ja siitä jaetaan tietoa asukkaille ja metsänomistajille. Mikäli haluat liittyä hankkeen uutiskirjelistalle, ilmoittaudu sähköpostilla hankkeen projektipäällikölle Kaisa Tuomiselle kaisa.tuominen@lab.fi.

Mustatukkainen nainen katsoo kameraan ja hymyilee.

Mies katsoo metsässä kameraa ja hymyilee.Blogin on kirjoittanut Kaisa Tuominen LAB-ammattikorkeakoulusta ja Jari Toivoniemi Suomen metsäkeskuksesta. Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus. 

Hanke on alkanut tammikuussa 2022 ja se päättyy joulukuussa 2023.

Kuva: Hui Yau, B. 2020. Cumulonimbus clouds. Unsplash. Viitattu 28.2.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/Y2VbSbX49R0

Kaikki