Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Uusi pk-yrityksille suunnattu opas rohkaisee osallistumaan julkisiin hankintoihin

Voisiko yritykseni tehdä yhteistyötä kunnan kanssa? Miten voin tarjota tuotteitani tai palveluita julkiselle hankkijalle? Millaisia asioita minun pitäisi ottaa huomioon jo ennakkoon?

Käytännönläheinen Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas rohkaisee ja kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamaan palveluita ja tuotteita julkisille toimijoille. Opas avaa, miten julkisia hankintoja tehdään, miten yritys voi olla aktiivisena toimijana prosessissa ja millaisia asioita on hyvä huomioida jo hyvissä ajoin.

Oppaassa keskitytään ruoka-, kuljetus-, bioenergia- ja ympäristöhankintoihin. Valitut teemat ovat maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta keskeisiä ja kyseisillä aloilla on runsaasti paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka omalla toiminnallaan tukevat alueiden taloutta. Vaikka asiaa lähestytäänkin näiden teemojen kautta, niin oppaaseen koottujen käytännönläheisten vinkkien ja onnistuneiden esimerkkien kautta ideoita saavat muidenkin alojen yritykset ja hankkijat.

Oppaassa keskiössä ovat hankintojen toteuttamisen ja yritysten välisen yhteistyön esimerkit. Ne liittyvät niin erilaisiin hankintamenettelyihin kuin toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen. Esimerkiksi hankintamenettelyistä avataan innovatiivista hankintakumppanuutta ja dynaamista hankintajärjestelmää ruokahankintaesimerkkien kautta. Kuljetuksissa paneudutaan muun muassa siihen, mitä tulee huomioida, jos halutaan yhdistellä elintarvikekuljetuksia ja muita kuljetuksia. Bioenergiaan liittyen esitellään kunnan, yritysten ja kuntalaisten lämpölaitosyhteistyön eteneminen. Ympäristöpalveluiden osalta avataan kestävän ympäristörakentamisen toimintamallia ja miten paikallinen yritys voi toimia vieraskasvien hallinnan apuna.

Osallistu markkinavuoropuheluun ja tuo esiin vastuullisuusteot

Markkinavuoropuhelu on osa hankintaprosessia. Se on yksinkertaisimmillaan ostajan eli hankkijan ja yrittäjän eli tarjoajan välistä keskustelua, jossa on tarkoituksena tutustua toisiinsa sekä kertoa, millaisia tuotteita tai palveluita toivotaan tai voidaan tarjota. Markkinavuoropuheluja voidaan järjestää monin eri tavoin eli esimerkiksi avoimina tiedotusluonteisina tilaisuuksina, lähettämällä alustava tarjouspyyntö kommenteille tai tarjoajan ja ostajan välisinä keskusteluina.

Myös yrittäjä voi aktivoida ostajaa vuoropuheluun ottamalla yhteyttä ja kertomalla oman yrityksen toiminnasta, siis tehdä yrityksensä näkyväksi. Aktiivinen osallistuminen markkinavuoropuhelutilaisuuksiin avaa parhaimmillaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Vastuullisuudella on tärkeä rooli julkisissa hankinnoissa. Palveluita ja tuotteita ostettaessa huomioidaan niin ekologisia, sosiaalisia kuin taloudellisia asioita. Näihin liittyviä sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia huomioidaan hankinnoissa kriteerien ja vaatimusten kautta. Yritysten onkin tärkeää tuoda esille omia vastuullisuuteen liittyviä tekojaan esimerkiksi yrityksen arvoja, toimintakäytänteitä, osaamista tai yrityksellä olevia laatu- ja ympäristömerkkejä.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli alueiden talouteen ja elinvoimaan joko suoraan tai välillisesti. On arvioitu, että julkisten hankintojen kokonaisarvo oli Suomessa vuonna 2018 noin 47 miljardia euroa (1), joten sillä on vaikutusta mistä ja millä tavalla hankintojen tehdään. Voimassa olevassa hankintalaissakin on todettu, että hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas on tuotettu osana valtakunnallista Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanketta. Hankkeessa luotiin ja vahvistettiin yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä edistettiin markkinavuoropuhelua eri puolilla Suomea järjestettyjen hankintatreffien kautta. Tietoa ja osaamista lisättiin myös rajatumpiin näkökulmiin keskittyneiden webinaarien avulla. Maaseudunhankinnat.fi -verkkosivuille koottua materiaalia voi hyödyntää vapaasti.

Lue lisää: Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas on luettavissa tämän linkin takaa.

Katso lisää: Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -webinaarin tallenne on katsottavissa tämän linkin takaa.

Hanketta toteutettiin vuosina 2018 – 2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria.

 

Nainen punamustassa kukkapaidassa katsoo kameraan. Naisella silmälasit.Blogin kirjoittaja Päivi Töyli on projektipäällikkö Turun yliopiston Brahea-keskuksesta ja hän toimi hankkeen koordinaattorina sekä vastasi erityisesti kuljetuksiin liittyvästä teemakokonaisuudesta.

Kaikki