Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hanketuet – suunnittelu, hakeminen ja maksaminen

Maaseutua voidaan kehittää monenlaisilla ideoilla ja toimilla, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät niin alueen asukkaat kuin muutkin alueella toimivat henkilöt. Maaseuturahoitus on yksi tapa rahoittaa maaseudulla kehitettävää toimintaa.

Kuka voi hakea hanketukea?

Rahaa voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt, maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset. Tukea voivat myös saada kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta. Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Maaseuturahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää perustoiminnan ylläpitämiseen.

Tuen saamisen edellytykset

Tuen avulla voidaan tehdä alueellista kehittämistyötä. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää ennen hankkeen vireilletuloa aloitettuun toimeen.
Rahoitusta voidaan myöntää, jos toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistävän maaseutuohjelman sekä alueellisen maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista eli hankkeen pitää täyttää Leader-ryhmien tai ELY-keskuksen valintakriteerit saadakseen rahoitusta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

Maaseutuohjelmasta voit lukea lisää täältä.

Paikalliset Leader-strategiat löydät Leader-ryhmien omilta sivuilta tai ottamalla yhteyttä alueesi Leader-ryhmään.

Rahoitettavat hankkeet

Kuvia erilaisista hankkeista: taidetta metsässä, lapsia koulun paneelissa sekä työmiehiä uusimassa kattoa.

Yleishyödylliset hankkeet

Yleishyödyllisen hankkeen tulee hyödyttää koko yhteisöä, ei ainoastaan yksittäisiä ihmisiä, pientä porukkaa tai yritystä.  Maaseuturahoitus ei ole toimintatukea eli yhdistysten perustoiminnan tukemiseen rahoitusta ei voida myöntää.

Kehittämishanke

Kehittämishanke voi olla esimerkiksi yhdistysten toiminnan kehittämistä, ympäristöön liittyvien suunnitelmien laatimista tai kylä- ja historiakirjojen kirjoittamista.

Investointihanke

Investointihanke liittyy usein esimerkiksi kokoontumistilojen ja harrastuspaikkojen rakentamiseen ja remontointiin, laite- ja kalustehankintoihin tai maisemanhoitoon.

Muut mahdolliset hankemuodot

 • Koulutus- ja tiedonvälityshankeet
 • Teemahankkeet
 • Yhteistyöhankkeet

Katso esimerkkejä erilaisista hankkeista Hämeenraitin hankerekisteristä.

Hankkeen valmistelu

Hankkeen valmistelu lähtee aina hakijan tarpeesta. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista ja uusien asioiden oppimista. Maaseudun hankkeiden valmistelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä oman alueen Leader-toimintaryhmään tai ELY-keskukseen.

Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Jos tuen saaja ei itse toteuta hanketta, vastaava osaaminen on oltava toteuttajalla. Hakijalla tulee olla mahdollisuus seurata hanketta ja puuttua sen toteuttamiseen silloinkin, kun toteutus on sopimusjärjestelyin siirretty hakijaorganisaation ulkopuolelle.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on toiminnan tärkeimpiä asiakirjoja, joten se kannattaa laatia huolella.

Hankesuunnitelmassa esitetään muun muassa:

 • lähtötilanne
 • toimenpiteet sekä tavoitteet, joihin toimenpiteillä pyritään
 • tulokset ja hankkeen alueellinen vaikuttavuus.

Katso tarkempi hankesuunnitelmaluonnos Ruokaviraston sivuilta.

Hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tulee noudattaa. Käytännössä asiat eivät kuitenkaan aina etene, kuten etukäteen on suunniteltu. Suunnitelmaan voi tehdä muutoksia, mutta ne on perusteltava ja hyväksytettävä rahoittajalla etukäteen. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, tulee sen käsitellä muutoshakemus. Jos hanke toteutetaan useamman kuin yhden ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän alueella, hakemus on toimitettava sille ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle, jonka toimialueella hanke on tarkoitus pääosin toteuttaa.

Hankkeen/toimen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hankkeen hakijalla.

Hakijan velvollisuuksiin kuuluu muun muassa:

 • hallintoasioiden hoitaminen
 • hankkeen toteuttaminen
 • raportointi rahoituspäätöksen mukaisesti
 • hankkeen viestintä.

Hankkeen hakija vastaa muun muassa hankkeen tarvitsemista resursseista, tiloista, väliaikaisrahoituksesta, mahdollisista työnantajavelvollisuuksista, hankkeen taloudesta ja kirjanpidosta, hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoinnista ja hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttämisestä myös hankkeen päätyttyä.

ELY-keskus ja Leader-ryhmät ohjaavat ja neuvovat  hankkeen hallinnointiin ja maksatusten valmisteluun liittyvissä asioissa.

Hanke on toteutettava ELY-keskuksen päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti päätöksessä ilmoitetussa toteutusajassa. Perehdy hyvin päätösehtoihin ja kysy tarvittaessa lisäohjeita. Joskus hanke ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

 • Tee olennaisista sisältöön liittyvistä muutoksista aina ilmoitus rahoittajalle ennen muutoksia.
 • Tarvittaessa hae hankkeen toteutukselle jatkoaikaa rahoittajalta.

Hankkeiden toteutuksessa on muistettava noudattaa rahoittajan ohjeita seuraavissa asioissa:

 • hankintojen kilpailutus
 • hankkeen dokumentointi
 • hankkeen kirjanpito
 • hankkeen viestintä.

Rahoittajan ohjeet ovat osa EU -rahoituksen sääntöjä.

Tallenna toteutukseen liittyvät materiaalit hyvin.

Joskus hanke saattaa keskeytyä tai sitä ei toteuteta lainkaan. Muista ilmoittaa asiasta rahoittajalle.

Lomakkeita hankkeiden toteuttajille ohjelmakaudella 2014-2020

Matkalaskulomakepohja

Tuntikirjanpitolomakepohja

Talkootyölomakepohja

Raportointi, seuranta ja maksatus

Hankkeeseen liittyvä hallinnointi (maksatukset ja raportit) on osa hankkeen toteutusta, joten hoida ne ajallaan. Tarkista maksatuksen ja raportoinnin määräajat hankepäätöksestä.

Vastuu raportoinnista on hakijalla. Leader-ryhmät ja ELY-keskus antavat ohjausta maksuhakemuksen valmisteluun, mutta maksupäätöksen tekee ELY-keskus.

Var­si­nais­ta väli­ra­por­toin­tia ei hankkeissa tar­vi­ta. Mak­su­ha­ke­muk­siin on kui­ten­kin lii­tet­tä­vä sel­vi­tys hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta ajal­ta, jol­ta mak­sua ha­e­taan. Tämä on jär­ke­vää teh­dä lop­pu­ra­por­tin poh­jaa käyt­tä­mäl­lä, mikä hel­pot­taa lop­pu­ra­por­tin kir­joit­ta­mis­ta hank­keen pää­tyt­tyä. Kir­joi­ta lop­pu­ra­port­ti suh­tees­sa han­ke­suun­ni­tel­maan: teh­tiin­kö ai­o­tut toi­men­pi­teet, saa­vu­tet­tiin­ko hank­keel­le ase­te­tut ta­voit­teet sekä mi­ten kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus to­teu­tui­vat.

Ra­por­toin­nin li­säk­si hank­kei­ta seu­ra­taan seu­ran­ta­tie­to­jen kaut­ta. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa täy­te­tään in­di­kaat­to­rit eli hank­keen ta­voit­teet, ja hank­keen ai­ka­na sa­moi­hin ta­voi­te­koh­tiin täy­te­tään to­teu­ma­tie­dot eli seu­ran­ta­tie­dot. Il­moi­ta seu­ran­ta­tie­dot yli vuo­den kes­tä­vien hank­kei­den osal­ta Hyr­räs­sä aina tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä. Ly­hy­em­mis­sä hank­keis­sa il­moit­ta­mi­nen teh­dään hank­keen pää­tyt­tyä. Alu­ei­den vä­li­sis­sä hank­keis­sa on hyvä tapa toi­mit­taa ra­por­tit yh­tei­ses­sä hank­kees­sa mu­ka­na ole­vil­le sekä tu­kea myön­tä­neil­le ta­hoil­le.

Hanketukien maksuhakemukset

Voit tehdä maksuhakemuksia useammin kuin kerran hankkeen aikana.

Rakennushankkeissa ota huomioon, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30% mikäli olette saaneet ennakkoa) kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

 • pääkirjan ote.
 • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen.
 • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote).
 • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku.
 • mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä lomakkeella 2324L.
 • yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu.
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatiedot –lomake.
 • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
 • mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan.
 • joka vuosi 31.1. mennessä hankkeesta on täytettävä seurantatiedot –lomake ja 31.3. mennessä tehtävä vuosiraportti.
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti.

Hanketukien maksuhakemuslomakkeet

Elinkeinojen kehittämishanke 2316B
Koulutus- ja tiedonvälityshanke 2316C
Yleishyödyllinen investointihanke 2316D
Yleishyödyllinen kehittämishanke 2316A