Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Yritysrahoitus – suunnittelu, hakeminen ja maksaminen

Maaseutuohjelman yritysrahoituksella tuettavan yrityksen täytyy sijaita maaseudulla. Hämeessä maaseutuyritykseksi luetaan kaikki alueella sijaitsevat yritykset lukuunottamatta Hämeenlinnan ja Riihimäen ydinkeskustaa sekä vanhaa Lahden aluetta. Tarkistathan tarkat aluerajaukset alueesi Leader-ryhmästä tai Hämeen ELY-keskuksesta.

Hämeenlinnan aluerajaus

 

Hämeenlinnan aluerajaus.
Klikkammalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Lahden aluerajaus

 

Lahden aluerajaus.
Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Riihimäen aluerajaus

 

Riihimäen aluerajaus
Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

 • Tukea voi hakea vähintään 18-vuotias henkilö, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö, maatila ja osuuskunta – pieni tai keskisuuri yritys.
 • Yrityksen toiminnan tulee olla vakaalla pohjalla.
 • Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle.
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua. Erityisesti tähän kiinnitetään huomiota paikallisesti toimivien yritysten kohdalla.

Eu:n maaseuturahaston kaudella 2014-2020 jaetut tuet kunnittain ja aloittain näet tästä linkistä (pdf)

Yritysrahoitusmuodot

Yrityksille on saatavilla neljä erilaista rahoitusmallia:

 • investointituki
 • investoinnin toteutettavuusselvitys
 • perustamistuki
 • yritysryhmähanke.

Yrityksen investointituki

Kuvassa kerrotaan, että investoinnit voivat olla: ohjelmistoja, patentteja ja valmistusoikeuksia. Koneita ja laitteita. Tuotantotiloja tai niiden rakentamista.

 

 

 

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen.
 • Aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan.

Investoinnin kustannusarvion tulee olla vähintään 10.000 €.

Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan ja yrityksen koon mukaan 20-30%.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Kuvassa sanotaan: Investointia suunnitteleva yrittäjä voi saada tukea toteutettavuustutkimukseen eli investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos suunnittelet investointia, voit saada rahoitusta sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan eikä se edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, ettei investointi ole järkevää.

Voit selvittää esimerkiksi onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voit selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.

Rahoitusta voidaan myöntää 50% hyväksytyistä kustannuksista (pois lukien maataloustuotteet ja elintarvikkeet, joilla tukitaso on 40%). Toteutettavuustutkimuksen kustannusarvion tulee olla vähintään 3.000€.

Yrityksen perustamistuki

Kaipaisitko yrityksesi tai yritysideasi tueksi ulkopuolista apua?

Perustamistuen avulla voit hankkia asiantuntija- ja kehittämispalveluita, joista voit hyötyä sekä uuden yrityksen liikkeellelähdössä että jo olemassa olevan yrityksen suuntaamisessa uusille urille. Perustamistukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamista koskeviin kokeiluihin.

Tavoitteena on maaseudun yritysrakenteen monipuolistaminen ja uudistaminen kehittyvillä toimialoilla. Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella. Maksimitukimäärä on 35.000 euroa. Kokeiluissa maksimituki on 10.000 euroa.

Kuvassa sanotaan: perustamistukea voi käyttää esimerkiksi: liiketoimintavalmennukseen, markkinointisuunnitelman laatimiseen, kokeiluihin, esimerkiksi valmistuksen pilotointiin.

 

 

 

Esimerkkikaavio perustamistuesta. JOs haluat asiasta lisätietoa ja ohjeita, ota yhteyttä alueesi Leader-ryhmään.

Yritysryhmähanke (vähintään kolme yrittäjää)

Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa yhdessä kehittämishankkeen, jolla voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Tuen maksimitaso 90%.

Käytännössä yritysryhmähankkeeseen suositellaan mukaan otettavaksi neljä yritystä, jotta yhden poisjäänti ei kaada koko hanketta.

Osallistuville yrityksille ei aiheudu hallinnollista päänvaivaa, koska tuki myönnetään ja maksetaan hankkeen hallinnoijalle. Hallinnoija kokoaa yritysryhmän ja vastaa siitä, että hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat suunnitelman mukaiset kehittämispalvelut. Tuen hakijana ja hankkeen hallinnoijana voi olla esimerkiksi neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Yritysryhmähanke-esite. Esitteessä samat tiedot kuin sivullakin.
Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Miten yritysrahoitusta haetaan?

Kaikkia yritysrahoitusmuotoja haetaan sähköisesti HYRRÄ-verkkopalvelussa.

Toimita hakemukseen tarvittavat liitteet pdf-muodossa.

Yritysrahoitushakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat tiedot:

 • hakijan tiedot
 • investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • tavoitteet
 • kustannusarvio kululajeittain
 • rahoitussuunnitelma
 • haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • kilpailutus.

Saatat tarvita hakemuksen lisäksi myös muita liitteitä.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • velkaluettelo
 • seurantatiedot
 • rakentamisen osalta pääpiirustukset.

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta.
 • Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne.
 • Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä.
 • Suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi.
 • Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu.
 • Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista.
 • Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Yritystukien maksuhakemukset

Voit tehdä maksuhakemuksia useammin kuin kerran hankkeen aikana.

Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

 • Kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirjan ote.
 • Menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen.
 • Maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote).
 • Matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku.
 • Yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu.
 • Viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatietolomake.
 • Rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta.

Yritystukien maksuhakemuslomakkeet:

Yrityksen investointituki 2315A
Yrityksen käynnistystuki 2315B
Yrityksen kehittämistuki 2315C
Yritysryhmän kehittämistuki 2315Y

Katso alta 10 faktaa maaseutuohjelman yritysrahoituksesta Hämeessä:

Esite - Kymmenen faktaa maaseutuohjelman yritysrahoituksesta. Kaikki esitteessä olevat tiedot löydät tältä sivulta.
Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi.
Maaseutuverkoston yritystukiesite. Kaikki samat tiedot löydät tältä sivulta.
Klikkaamalla kuvaa saat auki Maaseutuverkoston yritystukiesitteen.