Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Yhdenvertaisen luontomatkailun kehittäminen vaatii lisää palvelutarjontaa ja tiedon saavutettavuutta

Luonto kaikille- eli LUKA-hankkeen Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun -aloitusseminaarissa yli satapäinen yleisö täytti 13.3. Liikuntakeskus Pajulahden auditorion. Lisäksi seminaari sai viitisenkymmentä seuraajaa verkon kautta. Yhdenvertaisuutta edistävän asian äärelle kokoontui esteettömien palveluiden käyttäjiä, luonto- ja retkeilypalvelujen tuottajia, eräoppaita, opiskelijoita sekä kuntien, koulutusorganisaatioiden ja järjestöjen edustajia.

Seminaariväki täytti Pajulahden auditorion
Seminaarin yhtenä tavoitteena oli saada luonto- ja matkailualan yritykset entistä paremmin hahmottamaan esteettömiä palveluita tarvitsevat ihmiset ja erityisryhmät luontomatkailun potentiaaliseksi kohderyhmäksi. Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 2019). Huomionarvoista on myös se, että väestön ikääntymisen myötä seniorimatkailijoiden joukko kasvaa. Lisäksi lapsiperheet hyötyvät suuresti esteettömistä palveluista. Yhdenvertaisuus ja osallisuus voivat toteutua entistä paremmin esteettömien ja saavutettavien palveluiden kehittämisen vanavedessä.
Haasteena luotettavan tiedon ja palveluiden vähäisyys
Seminaarin useissa puheenvuoroissa nousi esiin se seikka, että luotettavaa tietoa esteettömistä ja saavutettavista luonto- ja retkeilypalveluista ei ole riittävästi saatavilla. Esimerkiksi LUKA-hankkeessa on käyty läpi hankkeen kohdealueiden luonto- ja retkeilypalvelujen tuottajien nettisivuja ja havaittu, että ainoastaan yhdellä on maininta esteettömistä palveluista lähes 30 yrityksen joukossa.
Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat apuvälineillä liikkuville ja helppoja reittejä hakeville ja joista löytyy tietoa Luontoon.fi-sivustolla. (Metsähallitus 2019.) Tiedon saatavuus ja hajanaisuus sekä palveluiden vähäisyys näyttävät kuitenkin nousevan esteeksi esteettömien palveluiden käytössä ja hyödyntämisessä. ”Ei synny haaveita, kun ei luoda mielikuvia esteettömästä matkailusta”, totesi seminaarin käyttäjäkunnan panelisti.
Luontokohteessa pistäytymisestä viipymän pidentämiseen ja yli yön retkeilyyn
Tällä hetkellä voidaan puhua lähinnä esteettömistä luontokohteista. Kohteet ovat pistemäisiä ja tarvitaan keskimäärin vain muutamia satoja metrejä niiden saavuttamiseksi. Pidempiä, muutaman kilometrin pituisia, esteettömiä reittejä ei Suomessa juurikaan ole. Pyrkimyksenä ei ole kuitenkaan lisätä ja rakentaa suuresti esteettömyyskriteerit täyttäviä yksittäisiä reittejä vaan tuottaa palvelukokonaisuuksia, jotka mahdollistavat myös yli yön kestävistä luontoretkistä nauttimisen. Apuvälineet auttavat liikkumaan myös haasteellisemmassa maastossa. Siten viipymä, josta hyötyvät sekä palveluntuottajat että käyttäjät, saadaan luonnossa pidemmäksi.
Apuvälineiden esittelyä seminaarissa
Parhaimmillaan esteettömien luontopalveluiden käyttäjä voi itse määritellä, oman toimintakykynsä puitteissa, mitkä kohteet ja palvelukokonaisuudet ovat juuri hänelle sopivia ja mahdollisia. Avainasemassa ovat luonto- ja matkailualan yrittäjät. Kehittämistyössä täytyykin panostaa erityisesti luonto- ja retkeilypalveluiden tarjonnan lisäämiseen sekä yksityiskohtaiseen ja luotettavaan palveluista viestimiseen ja markkinointiin.
Seminaarin runsas osallistujamäärä ja sen aikana käyty vilkas keskustelu osoittivat, että LUKA -hankkeelle ja yhdenvertaisen luontomatkailun edistämiselle ja monipuolistamiselle sekä näkyvyyden lisäämiselle on selkeä tarve. Luontokokemus on jokaisen oikeus.
Lisätietoja Luonto kaikille -hankkeesta:
https://www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille
Seminaarin Youtube-tallenteet ovat katsottavissa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrxTWBafoEcgvT87iD6PNHYeYVTQNEduC
Blogissa kirjoittajana tällä kertaa:
TKI-asiantuntija Niina Ihalainen työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa Luonto kaikille -hankkeessa projektipäällikkönä.
Lähteet:
Metsähallitus. 2019. Esteettömyys luontokohteilla. [Viitattu 9.4.2019]. Saatavissa: https://www.luontoon.fi/esteeton
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU. 2019. Luonto kaikille. [Viitattu 9.4.2019]. Saatavissa: https://www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille
 

Kaikki