Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Valtakunnalliset hankkeet valittu

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Hakuteemana tällä hakukierroksella oli maaseudun elinkeinojen kestävä uudistuminen. Hakujaksolla 11.3.–3.5.2019 jätettiin kaikkiaan kahdeksan hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin viisi hanketta.
Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi
Tavoitteena on edistää turvesuonpohjien ja maatalouskäytön ulkopuolella olevien peltoheittojen metsitystä ja vähentää siten Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä hiilinieluja. Hanke tuottaa ratkaisuja sopivien metsityskohteiden löytämiseen ja tietoa hyvään lopputulokseen vaadittavista metsitysmenetelmistä sekä levittää tietoa hyvistä käytännöistä valtakunnallisesti sekä maanomistajille että metsä- ja maatalousalan toimijoille.
Hakija: Suomen metsäkeskus
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta
Tavoitteena on saada lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo. Hankkeessa laaditaan toimintamalli, jonka avulla tuhkan tuottaja osaa pitää eri tuhkajakeet erillään ja löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliset hyötykäyttäjät niin, että tuhkasta saadaan eniten lisäarvoa ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Toimintamallissa kehitetään paikkatietoratkaisu tuhkan tuottajien, terminaalien ja hyötykäytön sijainnin kuvaamiseen. Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä.
Hakija: Tapio Oy
KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta
Kumppanuusmaatalous on tuottajan ja kuluttajan tai muun kumppanin yhteistyötä, jossa osapuolet jakavat maatalouden riskejä ja palkitsevuutta – ilman välikäsiä, ekologista tuotantoa kehittäen ja yhteisön tuella. Toimintaa tunnetaan ja harjoitetaan vielä vähän, vaikka se voisi olla merkittävä lähiruoan myyntikanava ja vahvistaa alkutuotannon kestävyyttä, kannattavuutta ja kuluttaja-tuottajasuhdetta. Tavoitteena on nostaa, kehittää ja vahvistaa kumppanuusmaataloutta kestävän kehityksen toimintana, kuluttaja-tuottajasuhteen vahvistajana, taloudellisesti kannattavana ruoantuotannon mallina ja lähiruoan jakeluketjuna.
Hakija: Helsingin Yliopisto
Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit
Tavoitteena on selvittää teollisuustuotannon sivujakeiden ja muiden uusien kuitumateriaalien soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia pienimittakaavaisilla kokeilla sekä käytännön mittakaavassa. Lisäksi selvitetään korvaavien kuivikkeiden mahdolliset vaikutukset lannan kierrätykseen ja jatkojalostukseen. Elinkaariarvioinnilla todennetaan uusien kuivikevaihtoehtojen ja niiden käyttöketjujen ympäristövaikutukset turpeen käyttöön verrattuna. Lisäksi arvioidaan korvaavien kuivikkeiden kustannusvaikutuksia.
Hakija: Luonnonvarakeskus
Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla
Robotiikka, automatiikka ja älyteknologia tekevät tuloaan maatalouteen kiihtyvällä vauhdilla. Uusiin teknologioihin liittyy paljon odotuksia: työn helpottumista, tuotannon laadun parantumista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on, että tietoa välittämällä ja osaamista yhdistämällä maatalousyrittäjät löytävät uusia vaihtoehtoja kestävyyden edistämiseen, ympäristön kuormituksen vähentämiseen ja työmenetelmien kehittämiseen. Hankkeessa tuotetaan puolueetonta tietoa robotiikan, automatiikan ja älyteknologian hyötykäytöstä sekä rakennetaan verkosto tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille.
Hakija: Työtehoseura ry
Rahoituspäätökset ovat tässä vaiheessa ehdollisia. Hakijoilta edellytetään päätettyjen rahoituskehysten varaan rakennettua hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.
Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaikki