Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Luonnonhoito tarvitsee tekoja ja tekijöitä

Arkimetsänhoidossa jokainen metsänomistaja ja metsäalan toimija voi edistää luonnon monimuotoisuutta osana talousmetsien toimenpiteitä, vaikka jättämällä suojavyöhykkeitä vesistöjen varteen hakkuissa tai suosimalla sekapuustoisuutta.

Talousmetsien luonnonhoito on keskeistä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, koska suurin osa metsistämme on talousmetsiä.

Arkimetsänhoidon ohella maaseutuyrittäjät voisivat saada tuloja luonnonhoitohankkeista ja perinnebiotooppien kunnostamisesta. Tarjolla on mahdollisuuksia monipuolistaa maaseutuyritysten palveluvalikoimaa ja laajentaa liiketoimintaa.

Arvokkaita elinympäristöjä ja perinnebiotooppeja kunnostetaan suunnitelmallisesti

Metsäluonnostamme löytyy monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä, jotka jätetään lakisääteisesti metsänhoidollisten toimenpiteiden ulkopuolelle. Nämä elinympäristöt saattavat kuitenkin vaatia ajan saatossa kunnostustoimenpiteitä.

Tällöin toimenpiteet tulee tehdä suunnitelmallisesti ja osaavien tekijöiden johdolla ja toimesta. Monimuotoisuutta edistetään samoilla periaatteilla myös muissa, kuin lakiin säädetyissä tärkeissä elinympäristöissä. Valtio tukee kunnostustoimia.

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 21 §:n tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen, metsätalouden vesiensuojelutöihin sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin.

Metsäkeskus tekee metsänomistajan aloitteesta luonnonhoitohankesuunnitelman, jossa on seloste kunnostustoimenpiteistä ja laittaa hankkeen kohdennettuun hankehakuun. Tälle suunnitelmalle haetaan ulkopuolista toteuttajaa kaikille avoimella hankehakumenettelyllä. Metsäkeskus julkaisee muutamia kertoja vuodessa luonnonhoitohankkeita hakuun verkkosivujen kautta. Hakumenettelyssä oleviin kohteisiin voi tutustua sekä asiakirjojen kautta että maastokäynneillä ennen hakemuksen jättämistä.

Vuonna 2020 alkunsa sai myös Helmi-elinympäristöohjelma, jolla pyritään osaltaan turvaamaan perinnebiotooppien ja elinympäristöjen säilyminen. Helmi-ohjelmaa koordinoi alueelliset ELY-keskukset. Helmi-ohjelman kunnostustoimenpiteitä tullaan tarjoamaan toimijoille toteutettavaksi kilpailutusmenettelyn kautta. Mikäli kilpailutuksiin haluaa osallistua, on hyvä seurata ELY-keskusten ilmoittelua.

Kemera-rahoitteiset luonnonhoitohankkeet ja Helmi-ohjelma tarjoavat mahdollisuuksia

Hämeen ilmastoviisas maaseutu ja energiayrittäjyys HIME-hanke oli mukana järjestämässä toimijoille keskustelutilaisuutta huhtikuussa luonnonhoitohankkeista ja Helmi-elinympäristöohjelmasta. Webinaarina järjestetyssä tilaisuudessa oli parikymmentä osallistujaa, joista osa oli jo tottuneita hanketoteuttajia ja osa aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuudessa alustuspuheenvuorot kuultiin sekä Metsäkeskuksen että Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijoilta. Keskusteluun johdatti myös luonnonhoitohankkeita toteuttanut yrittäjä.

Parituntisen webinaarin aikana osallistujat saivat käsityksen mitä työskentely hankemuotoisessa elinympäristöjen kunnostamisissa toteuttajan kannalta tarkoittaa. Puheenvuoroissa nostettiin esiin huolellinen hankkeisiin tutustuminen ennakolta asiakirjojen ja maastokäynnin kautta sekä varsinaisessa toteutusvaiheessa yhteispeli maanomistajan, hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan välillä. Keskustelua ja uusia toimijaverkostoja heräteltiin myös yrittäjien yhteistyölle hanketoteutuksissa.

Kaikkea ei välttämättä voi tai kannata tehdä yksin, yhteistyö ja verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa, tarjoaa keinon osallistua. Tämä nähtiin myös mahdollisuutena uusille toimijoille, jotka ovat vasta aloittelemassa yritystoimintaansa.

Luonnonhoitohankkeiden hankehakuun tulee hakemuksia toimijoilta vaihtelevasti, varsinaista runsauden pulaa niistä ei koskaan ole.

Hankemuotoinen luonnonhoito ja elinympäristöjen kunnostaminen tarjoavat mahdollisuuksia maaseutuyrittäjille. Hankkeet ovat usein paikallisia, eivätkä vaadi liikkumista useiden kuntien tai maakuntien välillä. Hankkeissa tehdään monipuolisia toimenpiteitä, osassa tarvitaan myös konekalustoa. Monet maaseudun yrittäjät omistavat työkoneita, jotka ovat kausittaisessa käytössä. Näille voitaisiin saada lisäkäyttöä erilaisissa kunnostustöissä.

Töiden toteuttamisessa vaaditaan erityisosaamista, mutta niihin tarjotaan myös neuvoja ja opastusta tarpeen vaatiessa Metsäkeskuksen tai ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

Voit tutustua tarkemmin talousmetsien erityisen tärkeiden elinympäristöjen luonnonhoitoon ja monimuotoisuuden huomioimiseen sekä Helmi-elinympäristöohjelmaan verkkosivujen kautta.

Linkki Helmi-elinympäristöohjelman verkkosivuille.

Luonnonhoidon oppaat ja ohjeet löydät tämän linkin takaa.

Tutustu luonnonhoitohankkeisiin tästä linkistä.

mies metsässä katsoo kohti kameraa.Blogin kirjoittaja Jari Toivoniemi toimii yritysneuvojana Suomen metsäkeskuksessa Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Hän tekee osan työajastaan Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys -hankkeelle, jonka yhtenä tavoitteena on monipuolistaa maaseutuyrittäjyyttä.

Lue lisää HIME-hankkeesta. 

 

Kaikki