Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Käyttäjälähtöiset tuotekortit edistävät esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden kehittämistä erityisryhmille

Vuoden 2019 aikana Luonto kaikille- eli LUKA-hankkeessa järjestettiin seitsemän pilottiretkeä Kanta- ja Päijät-Hämeessä yhteistyössä palvelujen käyttäjien, matkailualan yritysten, eräoppaiden ja vammaisjärjestöjen kanssa. Osa näistä piloteista oli yli yön kestäviä. Pilottiretkien tehtävänä oli testata hankkeessa ideoitujen esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalvelujen toimivuutta ja nostaa erityisryhmien, palveluiden käyttäjien, ääni kuuluviin.

Tavoitteena on lisätä hankkeen kohdealueilla palvelutarjontaa, jotta myös erityisryhmät pääsisivät paremmin ja halutessaan nauttimaan luonnosta ja sen hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista. Lähtökohtana on, että luontokokemus on kaikille kuuluva perusoikeus.

Pilottien ja niistä saadun palautteen pohjalta laadittiin tuotekortit, joiden avulla luontomatkailualan yrittäjät pystyvät itse toteuttamaan vastaavanlaisia erityisryhmille suunnattuja luontomatkailupalveluita.

LUka-hankkeessa on tehty seitsemän pilottia erilaisille erityisryhmille.
Luka-hankkeen seitsemän pilottia erilaisille erityisryhmille. Kuva: Anemone Aaltonen

Tuotekortit kaikkien vapaasti hyödynnettävissä

Tuotekorttien pohjana olevat pilottien käyttäjäpalautteet ja tarkat palvelupolkujen kuvaukset antavat runsaasti eväitä uusia esteettömiä ja saavutettavia luontoretkiä suunnitteleville ja järjestäville tahoille. Tuotekorttien ansiosta voidaan etukäteen saada tietoa siitä, mitä ennakkotietoa esimerkiksi asiakkaan toimintakyvystä tulee saada palvelun sujuvuuden takaamiseksi, mitkä ovat varustetarpeet, mitä haasteita maasto voi asettaa, mitkä ovat kriittisiä pisteitä palvelupolussa ja mitä kaikkea suunnittelussa tulee huomioida.

Hyvä etukäteissuunnittelu auttaa paremmin muun muassa arvioimaan työmäärää, ohjaajien tarvetta, raaka-aineita ja kustannuksia sekä välttämään turvallisuuteen liittyviä riskejä.

Tuotekortit tehtiin seuraavista matkailupalveluista:

• Erityislasten perheet lähiluonnossa
• Näkövammaisten nuorten retkeilykurssi
• Pienryhmän kalastus
• Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien luonnossa virkistäytyminen
• Pyörätuolin käyttäjien luontotoiminta
• Vaikeavammaisten lasten perheiden kalastusretki
• Kävelevien aktiiviliikkujien retkeily.

Luonto- ja matkailualan yrittäjät avainasemassa tuotekorttien hyödyntämisessä – Kilpailuvaltiksi esteettömyys ja saavutettavuus

Matkailusta on muodostumassa yksi Suomen elinkeinorakenteen tukipilareista. Matkailu on 15 miljardin euron toimiala, jonka osuus bruttokansantuotteesta on 2,6 prosenttia. Matkustajamäärillä mitattuna Suomi ei hae markkinajohtajuutta, vaan tähdätään maailmalla niihin matkustajiin, jotka ovat valmiita maksamaan laadukkaista elämyksistä ja hyvästä palvelusta. (Virkkunen 2019.)

Erityisryhmien, ikääntyvien ja muiden saavutettavasta luontomatkailusta hyötyvien on myös osattava vaatia itselleen palveluita. Erityisryhmien luonnossa liikkuminen on ollut pitkään hyvin korostetusti järjestövetoista, joten siirtyminen yritysten tarjoamien palveluiden hyödyntämiseen ottaa oman aikansa. (Suomen Paralympiakomitea 2020.) On tärkeää, että esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden tarjonta ja näkyvyys lisääntyvät.

Yhdenvertaisuus ja osallisuus voivat toteutua entistä paremmin esteettömien ja saavutettavien palveluiden kehittämisen vanavedessä. Potentiaalisten kohderyhmien kirjo, jota ei ole ehkä aikaisemmin tullut ajatelleeksi, voi tuoda uusia avauksia luonto- ja matkailualan yritysten omaan liiketoimintaan sekä laajentaa asiakaspohjaa. Panostus esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalvelujen kehittämiseen voi nousta kilpailuvaltiksi ja menestystekijäksi.

Luontomatkailun esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantamalla voidaan parantaa palveluiden laatua ja elämyksellisyyttä, jolloin palvelusta voidaan saada myös parempi hinta. Lisäksi väestö ikääntyy sekä meillä Suomessa että maailmalla, joten sen myötä esteettömien ja saavutettavien palveluiden kysyntä kasvaa entisestään, ja niistä hyötyvät kaikki.

 

LUKA-hankkeen seuraava seminaari järjestetään LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella 26.3.2020. Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa asenteellisesta esteettömyydestä, saadaan käytännön esimerkkejä kuvailutulkkauksesta sekä ohjenuoria esteettömyydestä viestimiseen.
Katso seminaariin ohjelma ja ilmoittaudu mukaan seminaariin.

Lähteet:
Suomen Paralympiakomitea. 2020. Luonto kaikille -hankkeen tuotekortit nyt vapaasti hyödynnettävissä. [Viitattu 13.2.2020].
Virkkunen, P. 2019. Suomesta Pohjoismaiden houkuttelevin matkailumaa. Helsingin Sanomat 3.7.2019 B11.

LUKA-hankkeen tuotekortit ladattavissa vapaaseen käyttöön.

Kirjoittaja TKI-asiantuntija Niina Ihalainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Luonto kaikille -hankkeessa projektipäällikkönä.

Kaikki