Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy, Tammela

Aika: Tiistai 13.11.2018 klo 10-13.30
Paikka: Valkeaniemen pirtti (Valkeaniementie 1, Tammela)
Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää paremmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan keinoihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää. Tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille.
Osallistuminen on maksutonta. Seminaari on suunnattu maanviljelijöille.
Ohjelma
9.45 Kahvit
10.00 Johdatus päivän aiheeseen, Kari Aikio, MTK Häme
10.15 Maan rakenteen vaikutus eroosioon, Janne Heikkinen, VILKKU Plus -hanke
Eroosion mukana pellolta poistuu kiintoainesta ja siihen pidättyneitä ravinteita. Viljavan pinta maan menettäminen eroosiossa aiheuttaa viljelyksille tappiota. Tappioita voidaan vähentää viljelytoimin, joissa mahdollistetaan kestävien murujen synty pintamaasta aina syvempiin maakerroksiin asti. Asiaa murujen synnystä, rengaspaineista ja jankkuroinnista.
11.00 Tauko
11.10 Soilfoodin kierrätyspohjaiset maanparannusratkaisut Tiiti Kämäri/Ossi Kinnunen, Soilfood
Miten peltomaan kasvukuntoa parannetaan ja pidetään yllä maanparannusaineita käyttämällä? Esityksessä kerrotaan kierrätyspohjaisten maanparannusaineiden käytön vaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen, biologiseen aktiivisuuteen, rakenteeseen, vedenpidä-tyskykyyn ja ravinnetilaan.
11.35 Peltojen kipsikäsittely maatalouden vesiensuojelussa Eliisa Punttila, Helsingin yliopisto
Soveltuuko peltojen kipsikäsittely laajamittaiseen käyttöön maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseksi? Esitys käsittelee tätä kysymystä SAVE-hankkeessa kerättyjen käytännön
kokemusten ja saatujen tulosten kautta.
12.00 Tauko
12.10 Rakennekalkki – ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin, Kjell Weppling, Nordkalk
Millainen tuote on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa välittömästi tai pitkällä aikavälillä? Esityksessä selvitetään miten, missä ja milloin rakennekalkitus tulisi toteuttaa.
12.35 KOTOMA – maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen (Pekka Parkkila, Varsinais-Suomen ELY-keskus)
KOTOMA- hankkeessa on tuotettu toimintamalli maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi alueille, joissa niistä on eniten hyötyä. Toimintamalliin kuuluvan paikkatietoanalyysin perustana on RUSLE2015-eroosiomalli, joka osoittaa millä alueilla syntyy eniten sateen aiheuttamaa eroosiota. Paikkatietoanalyysin tuloksena on sovellus, josta viljelijä pystyy tarkastamaan myös kasvulohkokohtaisesti lohkolle suositeltavat toimenpiteet. Alustuksessa opastetaan, kuinka KOTOMA- hankkeessa syntyneitä kartta-aineistoja voidaan hyödyntää ja kehittää.
13.05 Keskustelua
 
Tilaisuuden järjestää Hämeen ELY-keskus ja MTK Häme, mukana Vilkku Plus-hanke, Soilfood, SAVE-hanke, Nordkalk sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Tiedustelut: marja.kosme@ely-keskus.fi
Ilmoittautumisia pyydetään 7.11. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/E8317CAB9DDE55FE