Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maaseutuhankkeilla edistetään elinkeinoja

Hämeen ELY-keskus rahoittaa ohjelmakaudella 2014–2020 Manner-Suomen maaseutuohjelmasta valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita, joilla tavoitellaan maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn paranemista ja monipuolistamista. Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen kertoo, että lisäksi käytössä on yritystukivälineitä, joilla voidaan tukea suoraan yritysten investointeja tai perustamista. Maaseutualue on Hämeessä laajasti määritelty, koska lähes koko alue suurimpien kaupunkien ydinkeskustoja lukuun ottamatta on toiminnan kohteena.
Elintarvikeala, metsä- ja puutuoteala, uusiutuvaan energiaan sekä matkailuun liittyvä yritystoiminta on valittu elinkeinojen kehittämisen kärjiksi Hämeessä. Biotalouteen linkittyvän yritystoiminnan monipuoliset ja uudet mahdollisuudet maaseudulla halutaan kehittämistyössä nostaa esiin. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, luontoon liittyvät hyvinvointipalvelut ja kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ovat avainsanoja elinkeinojen edistämistyössä tällä ohjelmakaudella.

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoitusvälineistä tulisi saada paras hyöty irti. Tukivälineet tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa uusien yrityksien ja työpaikkojen luomiseen Hämeeseen. Maaseutuhankkeilla halutaan uudistaa elinkeinoja luomalla jotain uutta ja mieluusti innovatiivista yritystoimintaa. Maaseudun hanke- ja yritysrahoitus on osa aluekehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Hämeessä, joilla luodaan edellytyksiä rakennerahastohankkeiden ohella hyvinvoinnin lisäämiseen Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.
Hämeessä käynnistynyt useita elinkeinohankkeita
Hämeen ELY-keskus on valinnut ensimmäiset rahoitettavat hankkeet kahdessa hakujaksossa viime vuoden lopulla. Hakemuksia tuli runsaasti, ja vain noin puolet hankkeista valittiin rahoitettavaksi. Osa hankkeista kohdentuu vain Hämeen alueelle ja osa hankkeista on laajempia alueiden välisiä hankkeita, joiden toiminnasta osa kohdentuu Hämeen alueelle. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiäkin jo tehty, joten hankkeita on vihdoinkin saatu kunnolla liikkeelle.
Hankkeiden valinnoissa on osumatarkkuutta haettu Hämeen maaseutusuunnitelman kärkiin eli ruokaketjun (elintarvikeala), matkailun, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian sekä metsä- ja puualan kehittämistyöhön. Biotalous ja yrittäjyys ovat maaseutusuunnitelman laajat teemat, joihin rahaa suunnataan. Rahoitusta ensimmäisiin valittuihin 23 hankkeeseen tullaan käyttämään yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Elinkeinoja edistäviä hankkeita on saatu kohtuullisen hyvin liikkeelle, joten ohjelman toteuttaminen on lähdössä viiveistä huolimatta käyntiin. Kuitenkin uusia avauksia ja uudistavia hankkeita tarvitaan vielä lisää.
Ruokaketjun eli elintarvikealan kehittäminen ’pellolta pöytään’ on koottu teemaohjelmaksi, joka muodostuu Kestävää Ruokaa ja Kasvua -hankkeesta ja siihen kiinteästi linkittyvistä maataloutta, elintarvikejalostuksen yritystoimintaa sekä asiantuntijaverkostoja kehittävästä hankekokonaisuudesta. Ruokaketjun kehittämistyön tavoitteena on, että Hämeen ruokatuotanto on kilpailukykyistä, kiinnostavaa ja hyödyntää vastuullisesti alueen resursseja ja luo alueelle hyvinvointia. Hankekokonaisuus muodostuu tällä hetkellä maatilatalouden koulutushankkeesta, puutarhayritysten osaamishankkeesta, ruokaketjun toimijoiden innovaatiohankkeesta, lähiruokaa ja elintarvikeyrittäjyyttä tukevasta hankkeesta sekä erikoiskasvien tuotantoa ja vihannesviljelyä resurssitehokkaasti edistävästä hankkeesta.
Myös luomutuotannon määrää pyritään hanketoiminnalla lisäämään. Hankkeissa on paljon toimenpiteitä, jotka liittyvät osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen koko ketjussa. Tiedotusta, infotilaisuuksia, verkostotapaamisia, työpajoja, opintomatkoja, koulutuksia ja monikanavaista viestintää on paljon tarjolla ruokaketjun yrityksille ja toimijoille.
Matkailu on kasvuala, jonka merkitys työllistäjänä ja positiivinen aluetaloudellinen vaikutus on ennusteiden mukaan selvässä kasvussa. Hämeessä matkailuhankkeissa panostetaan kotimaan matkailun lisäksi ulkomaalaisten matkailijoiden määrän selvään lisäämiseen, koska erityisesti kansainvälistymisestä saadaan alalle kasvua. Matkailuhankkeissa edistetään tuotekehitystä ja markkinointia, jotta alueella on laadukasta tarjontaa ja näin saadaan uusia matkailijoita palveltaviksi. Matkailua kehitetään molempien maakuntien matkailullisten vahvuuksien pohjalta.
Päijät-Hämeeseen on rakennettu matkailun kehittämiskokonaisuus, jossa alueelliset hankkeet linkittyvät valtakunnallisten matkailun kehittämistavoitteiden toteuttamiseen. Malli on hyvä esimerkki siitä, miten yksittäiset hankkeet ovat osa laajempaa kokonaisuutta.
 

Visit Finland
Päijät-Hämeeseen on rakennettu matkailun kehittämiskokonaisuus. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päijät-Hämeessä on käynnistynyt kansainvälinen matkailun mikroyrityksille suunnattu tuotekehitys- ja markkinointihanke. Tavoitteena on kehittää vähintään 50 uutta teemapohjaista tuotetta tai ohjelmapakettia myytäviksi tuotteiksi. Tarkoitus on lisätä kansainvälisiä yöpymisiä alueella ja siten kasvattaa työllistävyyttä noin 10 prosentilla vuoteen 2017 mennessä. Lisäksi maaseuturahoitukseen on valittu reitistöjen kehittämiseen tähtäävä hanke, joka tukee alueen luontomatkailun edellytyksiä ja avaa mahdollisuuksia myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Hanke toimii molempien maakuntien alueilla. Geopark-selvityshankkeessa luodaan pohjaa Salpausselän alueen saamiselle kansainväliseksi Geopark-kohteeksi, joka myös lisäisi alueen kiinnostavuutta luontomatkailukohteena.
Metsän siimekseen_maaseutuverkoston kuva
Metsän siimekseen. – Kuva @Maaseutuverkosto. Studio Tomi Aho.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia-alan hankkeita on valittu rahoitukseen kaksi, jotka molemmat tavoittelevat uusiutuvan energian kasvattamista sekä yritysten ja yhteisöjen energiatehokkuuden parantamista. Informe –informaatiomuotoilulla maaseudun energian mahdollisuudet esiin -hankkeessa lisätään erilaisin tiedonvälityksen keinoin tietoisuutta uusista energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Kohderyhmänä ovat maatilat, maaseudun mikro- ja pienyritykset sekä kunnat ja muut yhteisöt. Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeessa edistetään mm. energiayrittäjyyttä ja annetaan yrityksille tukea energiatehokkuuden parantamiseen liittyvissä asioissa. Energiapuun ja tuhkan tilaus-toimitusjärjestelmä -hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa energialaitoksista palautetaan tuhka lannoitteeksi lähialueiden metsiin ja metsäteiden rakentamiseen. Energiahankkeita toteuttavat yhteistyössä alueemme energia-alan kehittäjät.
Puutuotealalle on valittu rahoitettavaksi kehittämishanke, jossa on tavoitteena puualan mikro- ja pienyritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeessa keskitytään tuotekehitykseen ja markkinoinnin kehittämiseen tarjoamalla uutta tietoa digitaalisesta liiketoiminnasta, ympäristöviestinnästä sekä tuotekehityksestä.
Muita rahoitettavaksi valittuja elinkeinohankkeita on Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen -hanke, joka on aloittavien ja kehittyvien yritysten neuvontahanke osana muuta yritysneuvonnan verkostoa. Hevoskasvatusta ja siihen liittyvää yritystoimintaa edistetään koulutushankkeella sekä Green Care alaa kehitetään GCLab – luontolähtöisten palveluiden kehittäminen ja testaus -hankkeella. Uusi avaus on Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt resurssiviisaasti tuottamaan -hanke, jossa tavoitellaan maaseudulla sijaitsevien vajaakäyttöisten tuotantorakennusten sekä maa-, metsä- ja vesialueiden hyödyntämistä yritystoimintana. Maaseudun hyvinvointipalvelualalle on lisäksi Kanta-Hämeessä käynnistynyt hanke, jossa edistetään hyvinvointipalvelujen tuottajia ja yhteistyökumppaneita etsimään innovatiivisia ratkaisuja sekä tehostamaan ja muuttamaan toimintatapojaan.
ELY-keskus on lisäksi rahoittanut viestintähankkeen ’Hämeenraitti’, joka viestii monikanavaisesti maaseuturahoituksen mahdollisuuksista ja hankkeiden tuloksista.
Yritystuilla uutta virtaa yritystoimintaan
Elinkeinohankkeet osaltaan vaikuttavat yritysten innovaatiokykyyn ja investointiratkaisuihin. Tavoitteena monissa elinkeinohankkeissa onkin, että ne vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti yrityskohtaisiin kehittämisratkaisuihin. Maaseutuohjelmasta voidaan tukea mikro- ja pienyritysten investointeja sekä uuden yritystoiminnan käynnistämistä perustamistuella. Yritystuet ovat tärkeä tukiväline, kun tavoitteena on saada aikaan uusia yrityksiä ja toivottavasti mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja. Myös yritysryhmiä voidaan koota elinkeinohankkeissa ja rakentaa niille oma yritysten yhteinen hanke.
Tärkeää on, että maaseudun hanke- ja yritysrahoitusta osataan käyttää kokonaisuutena Hämeen maaseudun hyödyksi. Hanke- ja yritystuet ovat työvälineitä, joita tulee hyödyntää monipuolisesti maaseudun kehittämistyössä. Haasteena on, miten kehittäjät ja yrittäjät hyödyntävät vielä monta vuotta kestävän ohjelman rahoituksen tehokkaasti ja miten rahoitukseen valikoituu parhaat hankkeet, jotka edistävät tehokkaimmin maaseudun kehittämistavoitteita.
Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet elinkeinojen kehittäjien tukena
Hämeen ELY-keskus rahoittaa erikoistumistehtävänään valtakunnallisia maaseutuhankkeita. Valtakunnallisia hankkeita on kolmen tyyppisiä: koordinaatiohankkeet, muut ohjelman mukaiset valtakunnalliset hankkeet sekä EIP-hankkeet (European Innovation Parnership eli EIP).
Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet tukevat teemoja, joissa tullaan toteuttamaan paljon alueellista ja paikallista hanketoimintaa, ja joissa korostuu koko toimialan kehittäminen aina yritystasolle saakka. Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden teemoiksi on valittu luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green Care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu.
Koordinaatiohankkeet ovat kaikki käynnistyneet ensimmäisinä ohjelmakauden hankkeina, joten niiden linkittäminen alueilla tapahtuvaan kehittämistyöhön on nyt tärkeää. Hämeen osalta eniten yhteistyötä tullaan tekemään matkailualan, energiatehokkuuden, lähiruokateeman sekä Green Care hyvinvointialan koordinaatiohankkeiden kanssa. Luomuala on meille tärkeä, ja siihen myös halutaan lisää panostusta, ja tässäkin työssä valtakunnallinen hanke voi tarjota tukeaan hämäläisille toimijoille. Luonnontuotealan merkitys Hämeen kehittämistyössä on ollut viime vuosina suhteellisen vähäinen. Toivottavasti kuitenkin luonnontuotealan yritysten jalostusarvon lisäämiseen löytyisi uusia avauksia, koska asiantuntijoiden mukaan luonnontuotealan kansainvälisillä markkinoilla on paljon mahdollisuuksia.
Koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on tukea ja luoda verkostoja alueellisten elinkeinojen kehittäjien kanssa. Tavoitteena on saada lisää tehoa yksittäisiin hankkeisiin sekä koko toimialalle. Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet mm. tuottavat erilaista tietomateriaalia, järjestävät tapaamisia ja lisäävät hanketoimijoiden osaamista sekä verkostoitumista. Tarkoitus on, että alueiden hankkeet ovat entistäkin laadukkaampia ja käytössä ovat parhaat kehittämistyön välineet, jotka heijastuvat positiivisesti toimialojen ja siten yritysten kehittymiseen.
Lisäksi huomionarvoista on, että koordinaatiolla vältetään päällekkäistä työtä sekä lisätään hankkeiden vaikuttavuutta hyvien käytäntöjen laajalla käyttöönotolla.
– Odotan, että Hämeen aluekehittäjät ottavat kaiken hyödyn irti valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden työstä ja hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön. Yhteistyöllä uskon saatavan parempia tuloksia aikaan, toteaa Timo Kukkonen.

Lisätiedot:

Timo KukkonenKehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065, timo.kukkonen(at)elykeskus.fi
Maaseutuohjelman valtakunnalliset hankkeet >>
Maaseutuohjelman valtakunnalliset koordinaatiohankkeet >>
Maaseudun innovaatioryhmät >>

Kaikki