Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Luonto- ja eläinavusteisuus yritysten menestyksen vauhdittajana

Vuonna 2020 käyntiin pyörähtäneessä KickCare – Luonto- ja eläinavusteinen toiminta yritysten menestyksen vauhdittajana -hankkeessa luodaan luonto- ja eläinavusteisuutta hyödyntävä tuotekonsepti yritysasiakkaille sekä syvennetään mukana olevien yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeeseen osallistuu neljä mikroyritystä, jotka toimivat kaikki luonto- ja/tai eläinavusteisten palveluiden tuottajina. Yritykset toimivat Länsi-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueilla.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa mukana olevien yritysten liiketoimintaa, verkostoitua, kehittää uusi tuotekonsepti sekä lisäkouluttautua, ja kehittää kunkin yrityksen omaa ydinosaamista. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vihdin kunta ja hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella. Hankeaika on vuoden 2022 loppuun.

Uusi tuotekonsepti vastaamaan nykypäivän työntekijän kohtaamia haasteita

Yritysmaailmassa korostuva hektisyys ja tehokkuuden ihannointi vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on luoda luonto- ja eläinavusteiseen toimintaan perustuva konsepti, joka vastaa näihin haasteisiin. Esimerkiksi palautuminen stressaavasta työstä, irrottautuminen digitaalisista teknologioista, yleisen hyvinvoinnin lisääminen ja työuupumuksen ennaltaehkäisy ovat työntekijöiden hyvinvointia lisääviä tekijöitä.

Suomessa luonto- ja eläinavusteinen toiminta on vielä varsin kehittymätöntä verrattuna muihin maihin, jonka vuoksi uusien tuotekonseptien ja palvelutuotteiden luominen on tärkeää. Näiden avulla tavoitetaan myös uusia kohderyhmiä ja luodaan työmahdollisuuksia, jotka pitävät maaseudun elävänä.

Yritysten yhteinen tuotekonsepti yritysasiakkaille luodaan niin, että jokaisella osallistuvalla yrityksellä on luonteva rooli paketoidun palvelumallin toteuttamisessa. Malli luodaan tavalla, joka mahdollistaa vaikuttavuuden mittauksen sekä todennettavan hyödyn yritysasiakkaalle, ja se pilotoidaan hankkeen aikana.

Lisätiedot:

Anu Kosonen
040 363 9287
anu.kosonen@pirteeks.fi 

Tiina Kattilamäki
041 317 9295
tiina.kattilamaki@ellare.fi

Kaikki