Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hyvää elämää Hämeen maaseudulla -Hämeen ELY-keskuksen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023‒2027 löytyy täältä

Millainen on tulevaisuuden hämäläinen maaseutu ja mihin suuntaan sitä halutaan kehittää? Mitä mahdollisuuksia maaseutu tarjoaa? Mitkä ovat maaseudun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Hämeen alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa vuosille 2023‒2027.

Hämeen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 – Hyvää elämää Hämeen maaseudulla, linkki tiedostoon (pdf).

Suunnitelma on alueen yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja miten hämäläistä maaseutua tulee kehittää tulevalla EU-ohjelmakaudella, jolloin on tarjolla uutta rahoitusta erilaisiin toimenpiteisiin.

Suunnitelman laadinnasta vastasi Hämeen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö. Työ toteutettiin laajassa yhteistyössä eri tahojen asiantuntijoiden kanssa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Työ valmisteltiin työryhmissä, jotka käsittelivät luonnonvarojen kestävää käyttöä, asumista maaseudulla, ruokasektoria ja maaseudun palveluita.

Suunnitelma sai nimekseen Hyvää elämää Hämeen maaseudulla ‒ maaseudun kehittämissuunnitelma 2023‒2027. Suunnitelmassa määritellyn vision mukaan maaseudun tulee uudistua vetovoimaiseksi vihreän kasvun suunnannäyttäjäksi. Hämäläinen maaseutu tarjoaa ratkaisuja kohti hiilineutraalisuutta, jota mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulee tukea. Suunnitelmassa on tuotu esiin monipuolisesti hämäläisen maaseudun vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Erityisesti uusia mahdollisuuksia halutaan nostaa esiin ja saada myönteistä muutosta aikaan. Maaseutua halutaan kehittää luonnonvarojen kestävä käyttö ja biotalouden uudet ratkaisut edellä, sekä rakentaa ilmastomyönteistä digitalisoituvaa maaseutua. Osaamisella, käytännön innovaatiotoiminnalla ja yhteistyöllä uskomme syntyvän tuloksia.

Suunnitelman päätavoitteena on luoda monipuolisesti eri keinoin edellytyksiä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittymiselle ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset. Lisäksi kärkiä ovat asumisen edellytysten ja hyvinvoinnin lisääminen. Maatilojen ja kaikkien muiden yritysten toimintaa halutaan parantaa, joten toimenpiteet kohdentuvat laajasti kaikkeen maaseudun yritystoimintaan. Maaseutualue käsitetään tässä yhteydessä laajasti. Maaseutuasumiselle pyritään luomaan entistäkin parempia edellytyksiä ja vaikuttaa osaltaan siihen, että maaseudun väestömäärä pysyisi vähintään nykyisellä tasolla ja lisäystä saataisiin ns. kausiasukkaista. Maaseudun veto- ja pitovoimaa halutaan vahvistaa ja huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista.

Elinkeinojen muutoksista kilpailukyvyn paranemista

Elinkeinoissa pyritään saamaan aikaan muutoksia, joiden kautta yritysten kilpailukyky paranee ja syntyy uutta osaamista, resurssi- ja energiatehokkuutta, yritysverkostoja, innovaatioita, kansainvälistymistä ja investointeja. Myös uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä tuetaan. Esimerkiksi omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pienissä yrityksissä ja sukupolvenvaihdokset maatiloilla on nostettu tärkeiksi edistettäviksi toimenpiteiksi. Erilaisilla ilmastotoimilla nähdään myös elinkeinollisesti mahdollisuuksia, kun kehitetään vaikkapa biotalouden innovaatioita tai kiertotalousratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka voivat luoda pohjaa uudelle yritystoiminnalle. Esimerkiksi suunnitelmaan on nostettu tavoite siitä, että hiilensidonnasta tulee osa maa- ja metsätaloutta ja biokiertotalouden ratkaisut luovat uutta liiketoimintaa Hämeeseen.

Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman laadinta oli osa Suomen CAP ohjelmakauden 2023‒2027 valmistelua. Suunnitelma on toimitettu Maa- ja metsätalousministeriölle ja sitä tullaan täydentämään sen jälkeen, kun Suomen CAP valmistelu etenee. Esimerkiksi rahoituksesta Hämeen alueelle ei vielä ole tietoa, mutta suunnitelmassa on esitetty alustava rahoitustarve erilaisille toimenpiteille.

Lisätietoja

Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö,
Hämeen ELY-keskus, timo.kukkonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 025 065

Kaikki