Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vantaanjoen, Karjaanjoen ja Uskelanjoen vaelluskala- ja jokiluontohanke

Pienvesistöjä ja myös suurempia jokiuomia on 1900-luvulla perattu laajasti. Uomiin on myös rakennettu erilaisia patorakennelmia. Perkauksilla on tuhottu uomien mahdollisuudet toimia monien eliölajien lisääntymis- ja elinalueina. Monin paikoin taimen- ja rapukannat ovat heikentyneet tai jopa tuhoutuneet kokonaan pienvesistä. Perkaukset ovat suoraan heikentäneet vesistöjen kala- ja rapukantojen tuottoa, vähentäneet vesistöjen arvoa ja huonontaneet vedenlaatua. Vieraslajien esim. puronieriän istutuksilla on ollut erittäin vahingollisia vaikutuksia alkuperäisten lajien kantoihin. Puronieriät ovat vallanneet tärkeitä taimenen lisääntymispuroja elinalueekseen. Virho on Suomen tunnetuin pienvesistöjen kunnostaja ja edelläkävijä. Virho tuntee erinomaisesti Vantaanjoen ja Karjaanjoen sekä Uskelanjoen uhat ja mahdollisuudet sekä paikat, joita kunnostamalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Uomakunnostukset tulee suunnata kohteisiin joissa vedenlaatu on riittävä myös vaativille lajeille. Samaan aikaan tulee tehdä tiedotus- ja valistustyötä, jotta vedenlaadulliset ongelmat saadaan vähenemään. Vedenlaatuongelmia voivat aiheuttaa mm. kunnalliset jätevesipäästöt. Virho käy jatkuvaa vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä kuntien kanssa koskien jätevesipäästöjä ja uomien huomioimista erilaisissa toimenpiteissä. Uomien kunnostaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Yhteistyö lisää valtavasti vesistö- ja kalastotietoisuutta myös paikallisten asukkaiden keskuudessa. Yhteistyö myös lisää kiinnostusta vesien tilaan ja vesistöjen tilan parantamiseen. Virtavesien kunnostustoiminta on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Kunnostustoiminnasta ja kalavesien hoidosta tiedottaminen koetaan erittäin tarpeelliseksi jotta toimintaa saadaan laajennettua ja tietoisuutta lisättyä Suomessa. Hankkeen yhtenä tehtävä on tiedottaa kunnostustoiminnasta ja sen hyödyistä.

Yhteystiedot

Olli-Pekka Toivonen

 

ollitoivonen9@hotmail.com


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – yleishyödyllinen investointi

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

110700.00

Julkinen tuki yhteensä

83025.00

Teemat

  • Selvitykset ja suunnitelmat