Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Teuronjoen laskeutusaltaiden suunnittelu

Teuronjoen varteen maa-alueelle ennen sen yhtymistä Pehkijärveen rakennetaan laskeutusaltaat, joiden kautta joen virtaus ohjataan ja joen tuoma humus-ja kiintoaines jäävät näihin altaisiin. Koska kyseessä on jokiluokan vesistö ja käsiteltävä alue n. 1,3 ha, on rakentamiseen haettava ensin lupa Aluehallintovirastolta. Lupahakemukseen on sisällytettävä piirrustukset altaiden rakennelmista ja laitteista. Lupaan vaadittaviin piirrustuksiin ja Aluehallintoviraston lupamaksuun haetaan tässä hankkeessa tukea. Joen suualue järvessä on edellisen kerran ruopattu auki lietteestä keväällä 2019. On arvioitu, että ruoppaukset olisi tehtävä n. 10 vuoden välein, jotta joen suualue järvellä pysyisi auki ja kulkuyhteydet säilyisivät järven länsiosaan. Umpeenkasvun estämisellä mahdollistetaan vapaa liikkuminen järven rannan asukkaille, Teuron ja Loimosten kylien kalastusta ja sorsastusta harrastaville asukkaille, muualta saapuville lintuharrastajille sekä kanoottiretkeilyä harrastaville tahoille. Pehkijärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja tavoitteena on osaltaan edistää suojeluohjelman tavoitteita säilyttämällä avovesialueita ja parantamalla järven veden laatua. Aluehallintoviraston käsittelyn jälkeen (n.1-2 vuotta), mikäli lupa myönnetään, käynnistetään varsinainen rakentaminen, jonka rahoittamiseen palataan siinä vaiheessa.

Yhteystiedot

Elina Selinheimo

elina.selinheimo@gmail.com


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Pehkijärvi yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

12492.77

Julkinen tuki yhteensä

15615.96

Teemat

  • Selvitykset ja suunnitelmat