Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Onnistumme Yhdessä Hämeessä

Onnistumme Yhdessä Hämeessä -hankkeen tavoitteena on edistää Hämeen maakuntien maa-seutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta. Hanke vastaa Hämeen alueelli-seen maaseutusuunnitelmaan, jotta Hämeen maaseudusta rakentuisi, suunnitelman vision mukaisesti ”uudistuva ja vetovoimainen vihreän kasvun suunnannäyttäjä”. Hankkeen painopis-teitä ovat: 1) Yritysten kilpailukyky, kasvu ja uusi yrittäjyys 2) Osaaminen ja yhteistyö ja 3) Yh-teistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet.
Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maa-seudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Uusi hanke hyödyntää HYMY I ja II:ssä hankkeista saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat jat-kossakin tarvitsemaansa tukea.
Hanke edistää Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnit-televien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustami-seen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallin-taan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus ja sopivien rahoitusmahdol-lisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Tässä työssä yhteistyö Uusyrityskeskusten ja muiden elinkeinotoimijoiden välillä on tärkeää. Hanke tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, te-kee yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaa yrittäjien rahoitustukien hakemisessa sekä kar-toittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään yhteistyöhank-keita.

Hankkeen toteuttajina ovat ProAgria Etelä-Suomi ry ja Hämeen Yrittäjät Ry.

Yhteystiedot

kirsi.sinisilta@proagria.fi

p. 0417308209


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

159860.06

Julkinen tuki yhteensä

159860.06

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu