Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hämeen ELY-keskus etsii toimijoita perinnebiotooppien, lintuvesien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostuksiin

Tule ennallistamaan Hämeen arvokkaita luontokohteita!

Hämeen ELY-keskus etsii toimijoita:

  • Toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivausta, aitojen pystyttämistä, niittoa tai laidunnusta. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin.
  • Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin.
  • Kunnostamaan metsäisiä kohteita. Metsäisillä kohteilla tehdään hoitotoimina kuusivaltaisen puuston harvennuksia sekä taimikoiden raivauksia.
  • Kunnostamaan lintuvesiä. Lintuvesien hoitotoimia ovat mm. rantaniittyjen niitto, ruoppaus ja juurakon äestys

Hämeen ELY-keskus ottaa mielellään vastaan alustavia ilmoittautumisia toimijoilta koko Etelä-Suomen alueelta.

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020

Heikentyneitä luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen ohjelman kohteina ovat mm. perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä lintuvedet ja metsäiset elinympäristöt. Nyt Hämeen ELY-keskus etsii toimijoita toteuttamaan kohteiden kunnostustoimenpiteitä.

Viime vuonna ELY-keskuksessa keskityttiin Helmi kohteiden maastokartoituksiin. Vuonna 2021 painopiste siirtyy osin kohteiden kartoituksista kunnostuksiin.

Perinnebiotooppeja hoidetaan Hämeessä jo laajasti, mutta kohteita, jotka on jätetty viime vuosina hoitamatta, on hälyttävä määrä. Hoitamattomien kohteiden joukosta on tarkoitus seuloa ne kohteet, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä ja saada ne jälleen hoitoon.

— Kunnostamme kohteita, joilla on merkittäviä perinnebiotooppiarvoja, tai joilla arvot ovat vielä helposti palautettavissa. Arvot voivat olla lajistossa tai merkittävissä perinnebiotooppi-luontotyypeissä. Kunnostus tehdään aina maanomistajan luvalla, kertoo Hämeen ELY-keskuksen suunnittelija Anni-Elina Aittamäki.

Helmi-ohjelmassa ELY-keskuksen on tarkoitus hankkia ostopalveluna hoidotta olevien perinnebiotooppikohteiden hoidon aloittamiseen kytkeytyviä toimenpiteitä, kuten kunnostusraivauksia ja laidunten aitaamisia.

— Ensisijaisesti pyrimme varmistamaan perinnebiotooppien ylläpidon laatimalla maatalouden ympäristösopimuksen alueen hoidosta. Tällöin maanomistaja tai alueen vuokralainen vastaa alueen asianmukaisesta hoidosta korvausta vastaan, Aittamäki jatkaa.

Metsäisten alueiden osalta ensisijaisia ovat ne elinympäristöt, joiden luonnonarvot ovat heikentyneet esimerkiksi kuusettumisen seurauksena tai ihmisen toiminnan takia. Tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi kuusettuneet lehdot ja pienialaiset luonnonsuojelulain luontotyyppikohteet sekä paahdeympäristöt. Myös joidenkin erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat, kuten hämeenkylmänkukan kasvupaikat ja valkoselkätikkametsät, ovat kunnostuksen tarpeessa.

— Kanta-Hämeen maakuntakasvi hämeenkylmänkukka vaatii paahteisia ja avoimia alueita, joiden hoito on tärkeää kasvin säilymisen kannalta, kertoo suunnittelija Mika Kalliovirta Hämeen ELY-keskuksesta.

Kunnostuskohteista otetaan vastaan vinkkejä

Hämeen ELY-keskus ottaa myös vastaan ilmoituksia mahdollisista arvokkaista perinnebiotooppikohteista, joissa voisi tehdä kunnostustoimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta. Vaikka kaikille kohteille ei voida järjestää kunnostusta ja niitä joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen luontoarvojen perusteella, varmasti on edelleen arvokkaitakin kohteita, jotka eivät ole ELY-keskuksen tiedossa. Kohteen voi ilmoittaa, vaikka ei olisikaan sen omistaja. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä ilman maanomistajan suostumusta.

Yhteyshenkilöt

Helmi-ohjelma Hämeessä:
Luonnonsuojeluasiantuntija Riitta Ryömä, puh. 0295 025 134

Metsäiset elinympäristöt:
Suunnittelija Mika Kalliovirta, puh. 0295 025 209

Perinnebiotoopit:
Suunnittelija Anni-Elina Aittamäki, puh. 0295 025 165
Suunnittelija Tiina Parkkima, puh. 0295 016 595

Hämeen ELY-keskuksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Lähde: https://www.sttinfo.fi/tiedote/hameen-ely-keskus-etsii-toimijoita-perinnebiotooppien-lintuvesien-ja-metsaisten-elinymparistojen-kunnostuksiin?publisherId=69817876&releaseId=69898021

Kaikki